Semináře

Semináře

Zavolejte nám: 222365771

SEMINÁŘE

Seminář - aktuální stav chemické legislativy

Seminář je vhodný jako nadstavbový pro odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany i jiné zaměstnance určené k plnění dalších povinností na úseku preventivní požární ochrany, prevence havárií jakož i pro OOZ v prevenci rizik, kteří pravidelně kontrolují dodržování předpisů a neprodleně odstraňují zjištěné závady na dotčených pracovištích a potřebují si ujasnit některá ustanovení předmětných právních norem při hodnocení rizik provozovaných činností.

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k zavedení nových či měněných právních a technických předpisů do podnikové praxe. V celém průběhu semináře budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace předpisů po dobu jejich uplatňování v praxi.
Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent mimo jiné i připraven správně v praxi uplatňovat současné poznatky vědy a techniky.

Rozsah: zpravidla denní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata
Rámcové zaměření učebního plánu:

 1. přehled platné národní legislativy v předmětné oblasti
 2. výklad k zákonu č. 350/2011 Sb. a dosud vydaným prováděcím předpisům
 3. výklad k vybraným ustanovením Nařízení EK a EP č. 1907/2006 (REACH) - principy REACH, omezování některých látek, bezpečnostní list a jeho náležitosti
 4. výklad k vybraným ustanovením Nař. EK a EP č. 1272/2008 (CLP), zejména nový systém klasifikace nebezpečných vlastností, nový systém značení vč. doprovodných informací
 5. vazba novelizované chemické legislativy na další novelizované předpisy, např.
  1. zákon č. 258/2000 Sb.,
  2. zákon č. 133/1985 Sb.,
  3. zákon č. 309/2006 Sb.,
  4. NV č. 361/2007 Sb. a další

V celém průběhu kurzu budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákonů a jejich prováděcích předpisů po dobu jejich uplatňování v praxi. Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.


Cena: od 1.200,- Kč+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Seminář se uskuteční vždy pokud bude přihlášeno min 6 účastníků.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Seminář - aktuální stav úrazové agendy

Určeno pro bezpečnostní techniky a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, kteří absolvovali základní kurz a vykonávají praxi u podnikajícího subjektu. V kurzu, který má formu jednodenního semináře jsou představovány zejména novinky a poznatky z oblasti odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání v podnikové praxi.

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k zavedení nových či měněných právních předpisů do podnikové praxe. V celém průběhu semináře budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace právních předpisů po dobu jejich uplatňování v praxi.
Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent mimo jiné i připraven správně v praxi uplatňovat platné znění právních předpisů ve všech souvislostech.

Rozsah: zpravidla denní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata
Rámcové zaměření učebního plánu:

 1. přehled platné legislativy v předmětné oblasti
 2. praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlení k aplikaci právních předpisů se zaměřením zejména na:
  1. Definice pracovního úrazu a nemoci z povolání
  2. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání
  3. Jednotlivé položky nároku na náhradu škody
  4. Odškodnění pracovního úrazu
  5. Výpočet náhrady za ztrátu výdělku po dobu prac. neschopnosti
  6. Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
  7. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání
  8. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

V celém průběhu kurzu budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákonů a jejich prováděcích předpisů po dobu jejich uplatňování v praxi. Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.


Cena: od 1.200,- Kč+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Seminář se uskuteční vždy pokud bude přihlášeno min 6 účastníků.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Seminář - Aplikace norem 7308xx při hodnocení požární bezpečnosti staveb

Kurz vhodný jako nadstavbový pro odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, pro techniky požární ochrany, preventisty požární ochrany i jiné zaměstnance určené k plnění dalších povinností na úseku preventivní požární ochrany, kteří pravidelně kontrolují dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňují zjištěné závady a potřebují si ujasnit některá ustanovení norem 7308xx při hodnocení požární bezpečnosti staveb

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k aplikaci nových či měněných norem 7308xx do technické praxe. V celém průběhu odborné přípravy budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákona po dobu jeho uplatňování v praxi.
Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven správně v praxi uplatňovat současné poznatky vědy a techniky ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho základě.

Rozsah: zpravidla denní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata
Rámcové zaměření učebního plánu:

 1. Vybrané statě z ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty základní principy požární bezpečnosti nevýrobních objektů a výklad základních pojmů požární riziko, požární zatížení, únikové cesty, odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor – ve znění změn normy
 2. Vybrané statě z ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty základní principy požární bezpečnosti výrobních objektů a výklad základních pojmů požární riziko, požární zatížení, únikové cesty, odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor– ve znění změn normy
 3. Zdůraznění specifik uplatnění zejména ČSN 730810:2016, ČSN 730834, ČSN 730831, ČSN 730833, ČSN 730872, ČSN 730873

V celém průběhu kurzu budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákonů a jejich prováděcích předpisů po dobu jejich uplatňování v praxi. Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.


Cena: od 1.200,- Kč+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Seminář se uskuteční vždy pokud bude přihlášeno min 6 účastníků.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Seminář - Aplikace právních a technických předpisů do praxe preventisty PO

Určeno pro preventisty požární ochrany i jiné zaměstnance určené k plnění dalších povinností na úseku preventivní požární ochrany, kteří pravidelně kontrolují dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňují zjištěné závady - vhodné jako nadstavbový kurz i pro odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany a techniky požární ochrany, kteří si potřebují ujasnit některá ustanovení měněných právních předpisů a technických norem.

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k aplikaci nových či měněných právních a technických norem do praxe. V celém průběhu odborné přípravy budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákona po dobu jeho uplatňování v praxi.
Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven správně v praxi uplatňovat současné poznatky vědy a techniky ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho základě.

Rozsah: zpravidla denní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata
Rámcové zaměření učebního plánu:
Aplikace právních a technických předpisů do praxe preventisty požární ochrany se zaměřením na:

 1. rámcový plán činnosti osoby zajišťující preventivní požární ochranu a kontrolní činnost na úseku PO
 2. zásady vedení požární knihy /vysvětlení postupu při preventivní prohlídce včetně formy zápisu zjištěných skutečností do požární knihy/
 3. základní zásady požární bezpečnosti na pracovišti
 4. základní zásady preventivní požární prohlídky stavebně technického stavu objektu
 5. vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce na pracovišti
 6. vysvětlení základních pojmů vztahujících se k provedení požární kontroly a k provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Cena: od 1.200,- Kč+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Seminář se uskuteční vždy pokud bude přihlášeno min 6 účastníků.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Seminář - Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

Určeno pro preventisty požární ochrany i jiné zaměstnance určené k plnění dalších povinností na úseku preventivní požární ochrany, kteří pravidelně kontrolují dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňují zjištěné závady - vhodné jako nadstavbový kurz i pro odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany a techniky požární ochrany, kteří si potřebují ujasnit některá ustanovení měněných právních předpisů a technických norem.

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k aplikaci nových či měněných právních a technických norem do praxe. V celém průběhu odborné přípravy budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákona po dobu jeho uplatňování v praxi.
Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven správně v praxi uplatňovat současné poznatky vědy a techniky ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho základě.

Rozsah: zpravidla denní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata
Rámcové zaměření učebního plánu:
Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

 1. zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole
 2. záznamy o provedené údržbě nebo opravách,
 3. návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti
 4. doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací apod.),
 5. doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy – s tím dotčené stati zejména:
  1. vyhláška 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  2. vyhláška 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Cena: od 1.200,- Kč+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Seminář se uskuteční vždy pokud bude přihlášeno min 6 účastníků.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Seminář - Odpadové hospodářství v právních a technických předpisech

Kurz vhodný jako nadstavbový pro podnikové ekology i úředníky obcí, krajů a České inspekce životního prostředí, jakož i pro odbornou či laickou veřejnost i pro OOZ v prevenci rizik, kteří si potřebují ujasnit některé užití právních a technických předpisů v praxi.

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k aplikaci nových či měněných právních a technických norem do praxe. V celém průběhu odborné přípravy budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákona po dobu jeho uplatňování v praxi.
Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven správně v praxi uplatňovat současné poznatky vědy a techniky uplatněné v nových či měněných právních a technických předpisech

Rozsah: zpravidla denní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata
Rámcové zaměření učebního plánu:
Právní a technické předpisy v praxi podnikového ekologa v předmětné oblasti

 1. Vysvětlení základních pojmů z platného zákona o odpadech
 2. Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a podle kategorií
 3. Vybrané statě z prováděcích předpisů zákona o odpadech k podrobnostem nakládání s odpady
  1. Předcházení vzniku odpadů
  2. Povinnosti původců odpadů
  3. Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady
  4. Výklad kritérií a obsahu plánů odpadového hospodářství
  5. Vedení evidence odpadů na příkladech
  6. Poplatky za odpady
 4. Vybrané stati z technických předpisů se zaměřením na názvosloví odpadů a jejich skladování

Cena: od 1.200,- Kč+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Seminář se uskuteční vždy pokud bude přihlášeno min 6 účastníků.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Seminář - Ochrana ovzduší v právních a technických předpisech

Kurz vhodný jako nadstavbový pro podnikové ekology, pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší i úředníky obcí, krajů a České inspekce životního prostředí, jakož i pro odbornou či laickou veřejnost a odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany i pro OOZ v prevenci rizik, kteří si potřebují ujasnit některé užití právních a technických předpisů v praxi

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k aplikaci nových či měněných právních a technických norem do praxe. V celém průběhu odborné přípravy budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákona po dobu jeho uplatňování v praxi.
Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven správně v praxi uplatňovat současné poznatky vědy a techniky ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho základě.

Rozsah: zpravidla denní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata
Rámcové zaměření učebního plánu:

 1. Vysvětlení základních pojmů a souvislostí v právních předpisech z oblasti ochrany ovzduší
  1. Rozbor vybraných statí z platného zákona o ochraně ovzduší
  2. Rozbor vybraných statí z platného zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 2. Praktické příklady sledování a evidence zdrojů znečištění, vyplňování formulářů
  1. hlavní zdroje emisí, emisní situace, způsoby zjišťování množství emisí
  2. imisní informační systém, automatický imisní monitoring, smogový nouzový a regulační systém, imisní limity a podmínky, způsob sledování, posuzování, hodnocení
  3. seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování
  4. emisní limity a podmínky provozu zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu a další podmínky pro spalování odpadu
  5. emisní limity a další podmínky provozování spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší
  6. podmínky ochrany ozónové vrstvy Země

Cena: od 1.200,- Kč+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Seminář se uskuteční vždy pokud bude přihlášeno min 6 účastníků.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Seminář - Ochrana před hlukem a vibracemi a další rizikové faktory

Kurz vhodný jako nadstavbový pro podnikové ekology, úředníky obcí, krajů a České inspekce životního prostředí, jakož i pro odbornou či laickou veřejnost a odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany i pro OOZ v prevenci rizik, kteří si potřebují ujasnit některé užití právních a technických předpisů v praxi.

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k aplikaci nových či měněných právních a technických norem do praxe. V celém průběhu odborné přípravy budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákona po dobu jeho uplatňování v praxi.
Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven správně v praxi uplatňovat současné poznatky vědy a techniky ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho základě.

Rozsah: zpravidla denní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata
Rámcové zaměření učebního plánu:

 1. HODNOCENÍ HLUKU dle SOUČASNÉ LEGISLATIVY
  1. HLUK NA PRACOVIŠTI
  2. HLUK V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH
  3. HLUK V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB
  4. HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU
  5. VIBRACE NA PRACOVIŠTÍCH
  6. Příklady měření a hodnocení hluku a vibrací v pracovním prostředí
  7. Měření a hodnocení hluku a vibrací v mimopracovním prostředí
 2. Zákon č.258/2000 Sb , o ochraně veřejného zdraví a související ve vztahu k předmětné problematice

Cena: od 1.200,- Kč+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Seminář se uskuteční vždy pokud bude přihlášeno min 6 účastníků.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Seminář - Ochrana vod z technických předpisů v dopravě, ve výrobě a technologiích

Kurz vhodný jako nadstavbový pro podnikové ekology i úředníky obcí, krajů a České inspekce životního prostředí, jakož i pro odbornou či laickou veřejnost i pro OOZ v prevenci rizik a pro odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany či techniky požární ochrany, kteří si potřebují ujasnit některé užití právních a technických předpisů v praxi.

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k aplikaci nových či měněných právních a technických norem do praxe. V celém průběhu odborné přípravy budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákona po dobu jeho uplatňování v praxi.
Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven správně v praxi uplatňovat současné poznatky vědy a techniky ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho základě.

Rozsah: zpravidla denní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata
Rámcové zaměření učebního plánu:

 1. Vybrané stati z technických předpisů o hořlavých kapalinách:
  1. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
  2. ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice
  3. ČSN 65 6690 Odpadní oleje
  4. ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
 2. Vybrané stati z technických předpisů o ochraně vody před ropnými látkami:
  1. ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
  2. ČSN 753418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly
 3. Technologická zařízení čerpacích stanic
  1. Revize, Kontroly, Prohlídky

Cena: od 1.200,- Kč+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Seminář se uskuteční vždy pokud bude přihlášeno min 6 účastníků.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP